Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AKOS T-Level B.V.

Ingangsdatum: 1 januari 2023

Download Algemene Voorwaarden AKOS T-Level B.V.

General Terms and Conditions Voorwaarden AKOS T-Level B.V.

A. ALGEMEEN
1. Begripsbepalingen
AKOS: AKOS T-Level B.V. en/of haar rechtsopvolgers (hierna genoemd AKOS).
Cliënt: De contractuele wederpartij van AKOS, niet zijnde een consument.
Overeenkomst: Een detacheringsovereenkomst op grond waarvan AKOS Medewerker(s) ter beschikking stelt aan Cliënt.
Medewerker: Medewerker in dienst van AKOS en die in het kader van de Overeenkomst wordt ingezet.
Partij: Cliënt of AKOS.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke of mondelinge aanbiedingen, offertes van AKOS, en op alle tussen AKOS en Cliënt gesloten Overeenkomsten hetzij schriftelijk of mondeling. Zij zijn ook van toepassing op nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot een eerdere Overeenkomst, en ook op alle toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen.

2.2 Afwijkende bedingen en de toepasselijkheid van algemene (inkoop-) voorwaarden van Cliënt worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door AKOS zijn aanvaard.

3. Offerte
3.1 Alle aanbiedingen van AKOS, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Op een mondeling aanbod kan geen aanspraak worden gemaakt als dit aanbod niet schriftelijk is bevestigd. Het bepaalde in artikel 6:223 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens over gewichten, afmetingen en kleuren welke door AKOS gebruikt worden in media-uitingen, gelden slechts bij benadering en kunnen AKOS niet binden en kunnen geen aanleiding geven voor schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3 Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in een aanbod zijn niet bindend voor AKOS, waaronder mede begrepen druk- of spelfouten en foutieve prijsopgaven waarvan het de Cliënt duidelijk moet zijn dat dit een vergissing moet betreffen.

3.4 De van de offerte deel uitmakende documenten zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van AKOS. Zij mogen niet zonder toestemming van AKOS worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op een andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien Cliënt het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle bij de offerte behorende documenten terug te zenden aan AKOS en/of alle kopieën te vernietigen.

3.5 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

3.6 Mits schriftelijk met de Cliënt overeengekomen, kan AKOS de kosten die gemoeid zijn met het uitbrengen van een offerte verhalen bij de Cliënt.

4. Totstandkoming en wijzigingen opdracht
4.1 De Overeenkomst komt tot stand:
4.1.1 door ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging door Cliënt en wel vanaf de dagtekening daarvan;
4.1.2 door ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging door AKOS en wel vanaf de dagtekening daarvan;
4.1.3 in geval van een mondelinge opdracht op het moment dat de opdracht wordt verstrekt.

4.2 Voor diensten waarvoor naar de aard geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur geacht de opdrachtbevestiging te zijn. Cliënt wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel geaccepteerd te hebben als niet binnen vijf werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis van AKOS zijn gebracht.

4.3 Cliënt is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door Medewerker(s) van AKOS te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van AKOS. Als de wijziging niet geaccepteerd wordt door AKOS kan Cliënt alsnog de wijziging doorvoeren, met dien verstande dat AKOS in dat geval het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden alvorens met de uitvoering van de (gewijzigde) Overeenkomst wordt gestart.

4.4 AKOS zal binnen tien werkdagen na een in artikel 4.3 bedoelde vrijblijvende wijziging schriftelijk aan Cliënt mededelen welke consequentie de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Medewerker(s), de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Medewerker(s) en de van toepassing zijnde tarieven.

4.5 Cliënt is gerechtigd, tot tien werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de gewijzigde overeenkomst alsnog in te trekken als deze niet is geaccepteerd of de gewijzigde opdracht verder aan te passen.

5. Beëindiging Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst eindigt op de einddatum zoals opgenomen in de Overeenkomst.

5.2  In de volgende gevallen is een Partij bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder dat deze Partij (schade)vergoeding aan de andere Partij verschuldigd is en op welk moment alle openstaande vorderingen van rechtswege direct opeisbaar worden:

5.2.1  Als een Partij zijn of haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat de opzeggende Partij de tekortschietende Partij daartoe schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken;
5.2.2  Als een Partij een aanvraag tot faillissement doet of in. staat van faillissement wordt verklaard;
5.2.3  Als een Partij voorlopige surseance wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan;
5.2.4  Als executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogens bestanddelen van een Partij.

5.3  Alle vorderingen en verweren gegrond op de stelling dat de door (Medewerker(s) van) AKOS verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden c.q. dat AKOS anderszins niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, vervallen op grond van artikel 6:89 door het verstrijken van drie maanden na oplevering c.q. beëindiging van de Overeenkomst. AKOS is daarom verplicht om tijdig en deugdelijk te controleren of er een gebrek in de geleverde prestatie bestaat.

6. Uitvoering
6.1 Cliënt en AKOS treden in onderling overleg over of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd bij het bedrijf van Cliënt of AKOS.

6.2 De Cliënt verbindt zich tegenover AKOS om Medewerker(s) de volle gelegenheid te geven tot het regelmatig voortzetten en voltooien van de overeengekomen werkzaamheden.

6.3 De Cliënt verbindt zich tegenover, naar AKOS om alle gegevens te verstrekken welke AKOS acht nodig te hebben om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.

6.4 Cliënt stelt voor de uitvoering van de Overeenkomst aan AKOS de benodigde hard- en software, kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten ter beschikking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.5 AKOS verplicht zich tegenover Cliënt met haar Medewerker(s) een geheimhoudingsbeding overeen te komen, waarin staat opgenomen dat Medewerker(s) tegenover derden tijdens en na de uitvoering van deze Overeenkomst strikte geheimhouding zal betrachten omtrent alles wat bij de uitvoering van zijn functie in het kader van deze Overeenkomst te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van de Cliënt.

7. Hiërarchie
Medewerker(s) verricht(en) het overeengekomen werk onder leiding en toezicht van Cliënt.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht van AKOS zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AKOS onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch op grond van de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

8.2 Zodra zich bij AKOS een overmacht toestand voordoet als in artikel 8.1 bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Cliënt.

8.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, verstoring van energievoorzieningen, storingen in elektrotechnische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verkeersstoornissen, zeer slecht weer, omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van Medewerker(s), alsmede onvoorziene omstandigheden met betrekking tot Medewerker(s) en/of materiaal waarvan AKOS zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel onevenredig bezwaarlijk en/of kostbaar voor AKOS wordt.

8.4 Zolang de overmacht toestand voortduurt worden de verplichtingen van AKOS opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en al voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.

8.5 Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

8.6 AKOS is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Cliënt, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst wegens overmacht zoals bedoeld in artikel 8.5.

9. Betalingscondities
9.1 Cliënt zal de door AKOS ingediende facturen uiterlijk binnen veertien dagen na indiening van de facturen aan AKOS betalen, met uitsluiting van het recht op verrekening.

9.2 Bij niet tijdige betaling is Cliënt vanaf de vervaldatum der facturen, tot aan de dag van de algehele voldoening wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a verschuldigd; een gedeelte van de maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. Ook is Cliënt in geval van niet tijdige betaling, naast eventuele kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure, wegens buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding aan AKOS verschuldigd van 15% over de openstaande factuurbedragen inclusief de wettelijke handelsrente tot de dag der algehele voldoening.

9.3 Bij niet tijdige betaling is AKOS bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Cliënt geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. Tevens is AKOS bij niet tijdige betaling bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, nadat AKOS Cliënt schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, door middel van een schriftelijke verklaring aan Cliënt, ook als AKOS eerder de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade aan AKOS.

9.4 Cliënt is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening, korting of opschorting.

9.5 Bij betaling zal het betaalde in eerste instantie strekken tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. AKOS is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door haar uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen.

9.6 Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij AKOS te worden ingediend. Aan reclames, die na voornoemde termijn van 14 dagen worden ingediend, zal Cliënt geen rechten kunnen ontlenen. Betaling van facturen wordt aangemerkt als de acceptatie daarvan.

9.7 Eventuele reclame schorten de betalingsverplichtingen van Cliënt niet op.

9.8 Als er sprake is van hetgeen gesteld is in artikel 5.2 of 8.5 is de Cliënt gehouden de door hem aan AKOS verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóórdat de situatie die genoemd wordt in 5.2 of 8.5 ontstond, aan AKOS te betalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien de werkzaamheden plaatsvinden in het bedrijf van Cliënt, draagt Cliënt zorg voor een veilige werkomgeving voor de Medewerker(s); hij is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden worden verricht op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden de maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat de Medewerker(s) in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

10.2 Als de werkzaamheden plaatsvinden in het bedrijf van Cliënt is Cliënt jegens de Medewerker(s) aansprakelijk voor de schade die de Medewerker(s) lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij Cliënt aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Medewerker(s).

10.3 Indien AKOS door Medewerker(s) aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in lid 2, zal Cliënt AKOS vrijwaren.

10.4 Cliënt verplicht zich de privacy (en daarmee verband houdende wetgeving zoals de AVG) van Medewerker(s) van AKOS te waarborgen.

10.5 AKOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AKOS is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 AKOS is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt of derden ten gevolge of naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering hiervan, met uitzondering van directe schade – door de Cliënt te bewijzen – bij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AKOS of fouten die AKOS met inachtneming van normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te voorkomen. Cliënt vrijwaart AKOS voor eventuele aanspraken van derden welke samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring geldt eveneens voor door AKOS ingeschakelde ondergeschikten en/of hulppersonen die door AKOS bij de uitvoering van deze Overeenkomst zijn betrokken.

10.7 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde is AKOS slechts verantwoordelijk voor het aan Cliënt beschikbaar stellen van de Medewerker(s) (die voldoen aan de door Cliënt gestelde criteria) voor de overeengekomen periode. AKOS is daarom niet aansprakelijk voor vergoeding van schade aan de zijde van Cliënt of derden (mede) veroorzaakt door de Medewerker. Cliënt vrijwaart AKOS van alle vorderingen met betrekking tot schade veroorzaakt door de gedetacheerde Medewerker(s).

10.8 Cliënt draagt zorg voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de aan haar door AKOS ter beschikking gestelde Medewerkers. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van Cliënt.

10.9 Door ondertekening van de Overeenkomst accepteert Cliënt alle aansprakelijkheden die op basis van artikel 6:170 BW ontstaan, alsof de Medewerker daadwerkelijk bij Cliënt in dienst is. Deze aansprakelijk geldt ook nadat de Overeenkomst is komen te eindigen.

10.10 Cliënt vrijwaart AKOS voor eventuele vorderingen van Medewerker verband houdende met (i) een bedrijfsongeval dat Medewerker is overkomen in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Cliënt en/of (ii) een beroepsziekte die het gevolg is van de detachering bij Cliënt.

10.11 Indien AKOS door derden mocht worden aangesproken vanwege schade die verband houdt met de (uitvoering van de) Overeenkomst, dan is Cliënt gehouden AKOS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven bij het nemen van adequate maatregelen, dan is AKOS, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AKOS en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Cliënt.

10.12 In geval van aansprakelijkheid van AKOS is:
10.12.1 De aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal de aan Cliënt terzake verzonden facturen. Als de opdracht langer heeft geduurd dan zes maanden, is de vorige volzin van toepassing, met dien verstande dat geen hogere schadevergoeding verschuldigd zal zijn dan AKOS over de laatste zes maanden van de opdracht aan Cliënt in rekening heeft gebracht.
10.12.2 AKOS alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade, bedrijfsschade (zoals stagnatieschade en gederfde winst) en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt verstaan: schade die door of tijdens de looptijd van de Overeenkomst wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

10.13 AKOS is gerechtigd, zulks te hare keuze, de tekortkoming te herstellen of de terzake verzonden facturen te crediteren.

10.14 De omvang van de aansprakelijkheid van AKOS voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met enige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst of schade die op andere wijze is ontstaan is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende gevallen door de aansprakelijkheidsverzekering van AKOS wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 1.000.000,-.

10.15 Indien Cliënt beroep wil doen op de aansprakelijkheid van AKOS dient zij dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden c.q. nadat de Cliënt de directe schade heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk ter kennis van AKOS te brengen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt iedere aanspraak op nakoming of vergoeding van directe schade.

10.16 Cliënt dient desgevraagd onverwijld alle door AKOS gewenste gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de (omvang van de) directe schade, te verstrekken, en ook iedere door AKOS gewenste inspectie toe te staan, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding voor directe schade.

11. Aanbod en Overeenkomst
11.1 Voor aanvang van iedere opdracht worden alle tussen AKOS en Cliënt overeengekomen afspraken schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst, hierna te noemen ‘Overeenkomst’, opgesteld door AKOS en ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde medewerkers van beide Partijen. In deze Overeenkomst wordt minimaal het volgende vastgelegd: naam en functie van de in te zetten Medewerker(s), aanvang en duur van de opdracht, honorarium en opzegtermijn voor eventuele tussentijdse opzegging. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van AKOS van toepassing.

11.2 Elke Overeenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat AKOS een door haar ingezette Medewerker(s) niet meer voor Cliënt kan inzetten door de arbeidsovereenkomst tussen AKOS en de betreffende Medewerker(s) is geëindigd. Dit einde van de Overeenkomst treedt niet in, als AKOS binnen vier weken na vertrek van de betreffende Medewerker(s) voor passende vervanging kan zorgen.

12. Honorarium
12.1 De facturen van AKOS zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door Cliënt geaccordeerde urenverantwoordingsstaten, die de Cliënt binden.

12.2 Bij verschil tussen een bij AKOS ingeleverd urenverantwoordingsstaat en het door de Cliënt behouden afschrift daarvan, geldt het bij AKOS ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Cliënt het tegendeel kan aantonen.

12.3  Indien Cliënt niet aan het gestelde in 12.1 voldoet, kan AKOS besluiten om Cliënt te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. AKOS zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Cliënt heeft plaatsgevonden.

12.4 Cliënt is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Als het wijzigen van de locatie voor AKOS leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is AKOS gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

12.5 Cliënt is gerechtigd te verlangen dat door Medewerker(s) van AKOS-dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze dienstreizen zullen door AKOS bij Cliënt in rekening worden gebracht.

12.6  AKOS draagt zorg voor de voldoening van sociale verzekeringspremies, loonbelasting en omzetbelasting die op de onderhavige werkzaamheden betrekking hebben.

12.7  AKOS vrijwaart Cliënt in dit verband voor mogelijke aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV tot inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en administratieve boetes.

12.8  Tariefwijzigingen ten gevolge van de jaarlijkse loonrondes, CAO-verhogingen en wettelijk vastgestelde lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Cliënt doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Cliënt verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Overeenkomst.

13. Inzet Medewerker(s) buiten AKOS om
Cliënt verbindt zich tegenover AKOS om geen aangeboden kandidaten en Medewerker(s) van AKOS in dienst te nemen of anderszins buiten AKOS om voor zich te laten werken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zulks op straffe van verbeurte aan AKOS van een direct opeisbare boete van 50% van het bruto jaarsalaris van betreffende Medewerker(s).

14. Slotbepalingen
14.1 Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen, Overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen AKOS en Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met inbegrip van de bepaling terzake internationaal privaatrecht.

14.2 Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden of (de uitvoering van) de Overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost- Nederland, locatie Zutphen.

14.3 Als een of meer van de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen ongeldig is/zijn, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zijn in dat geval tegenover elkaar verplicht om de Overeenkomst zo te wijzigen dat de ongeldige bepaling(en) wordt/worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) die het meest met de ongeldige bepaling(en) in overeenstemming is/zijn.

14.4 Zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij is geen der Partijen gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen.

14.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.